top of page
Tumoret kurrizorë
Tumoret sekondarë të shtyllës kurrizore (metastazat) janë relativisht të zakonshme, por tumoret parësore janë më të rralla.

Vendndodhja e tumorit (intra ose ekstradural, intra ose jashtëmartesor, etj.) Do të japë të dhëna të vlefshme për natyrën e tij.

Trajtimi do të ndryshojë në varësi të natyrës së lezionit (konservator, kimioterapi, radioterapi, kirurgji, e kombinuar).
Neurinome spinal
Tumeurs spinales1.png
Tumeurs spinales4.png
Tumeurs spinales3.png
Tumeurs spinales2.png
Neuroma (Schwanoma)
Neurinome lomaire (schwanome): IRM axiale
Neurinome lomaire (schwanome): IRM sagittale
Neurinome lomaire (schwanome): IRM axiale
Neurinome lomaire (schwanome): vue opératoire
Neurinome lomaire (schwanome): vue opératoire
Neurinome lomaire (schwanome): vue opératoire après ablation
Neurinome lomaire (schwanome): vue opératoire après ablation
Limfoma kurrizore
Lymphome spinal: IRM pré- et post-opératoire
Lymphome spinal: IRM pré- et post-opératoire
Meningjoma kurrizore
Méningiome_spinal1.png
Lipoma kurrizore - lipomatoza epidurale
Lipome1.png
Lipome2.png
Lipome3.png
Ependymoma
Ependymome_cône_radiculo1.png
bottom of page